REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU

 

§ 1

DEFINICJE

 

1.             Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia będą miały następujące znaczenie:

1)             FCR – FINANCIAL CENTER sp. z o.o. z siedzibą ul. Batorego 4/6, 31-135 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209114, NIP 6762266610, REGON 356839712, z kapitałem zakładowym 50 000 zł. FCR może również wykorzystywać Portal lub Podportale do świadczenia usług Użytkownikom na zasadach analogicznych do Partnera i w takim przypadku FCR jest traktowana jak Partner;

2)             Partner – przedsiębiorca współpracujący z FCR, który wykorzystuje Portal lub Podportale do świadczenia usług Użytkownikom;

3)             Portal – stworzona przez FCR platforma informacyjna, funkcjonująca w oparciu o System Teleinformatyczny FCR, udostępniona w Internecie, pod głównym adresem domenowym:www.mobilnaksiegowosc.pl , umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz Treści Portalu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. W ramach Portalu mogą funkcjonować tzw. Podportale (serwisy) tematyczne;

4)             Regulamin – niniejszy dokument;

5)             System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, bazy danych, strukturę oraz oprawę graficzną Portalu i Podportali;

6)             Standardy – przyjęte przez FCR i Partnerów świadczących takie same usługi normy jakości ich świadczenia, oparte w szczególności na analogicznych procedurach, szkoleniach itp. gwarantujące Użytkownikom wysoki poziom świadczenia Usług;

7)             Treść Portalu – Wypowiedzi FCR oraz Wypowiedzi Partnera. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości przyjmuje się, iż Wypowiedzi Użytkownika nigdy nie będą uważane za Treść Portalu;

8)             Umowa – umowa zawarta pomiędzy FCR a Użytkownikiem określająca zasady korzystania z Portalu, Podportali oraz ogólne zasady korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną;

9)             Usługa – wszelkie usługi świadczone przez FCR lub Partnera, w tym Usługi świadczone drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu Portalu lub Podportali, m.in.:

a.             Usługi informacyjne – usługi zapewniające Użytkownikowi dostęp do Treści Portalu, udostępniane w czasie wybranym przez Użytkownika oraz na indywidualne żądanie Użytkownika, jak również usługi umożliwiające pobieranie fragmentów Treści Portalu;

b.             Usługi komunikacyjne – usługi polegające na nadaniu dedykowanego adresu elektronicznego (konta Użytkownika), w dostępnych w Portalu zasobach oraz przypisania do niego określonej przestrzeni dyskowej w ramach Systemu Teleinformatycznego, służącego do odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania danych;

c.             Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych na Portalu lub Podportalach, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe (np. boksy reklamowe, reklama kontekstowa);

d.            Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i usług – usługi świadczone w ramach udostępnionego Systemu Teleinformatycznego zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania z FCR lub Partnerem umów sprzedaży określonych produktów i usług;

e.             Usługi sprzedaży produktów i usług – usługi świadczone przez FCR lub Partnera poza Systemem Teleinformatycznym, w związku z którymi FCR lub Partner wykorzystuje Portal lub Podportale do kontaktu z Użytkownikiem;

10)         Użytkownik – przedsiębiorca, który zarejestrował się na Portalu i korzysta z Portalu lub Podportali lub Usług. Użytkownikiem może być również Partner w zakresie w którym, korzysta z Portalu lub Podportali lub Usług świadczonych przez FCR lub innego Partnera;

11)         Wypowiedź FCR – wszelkiego rodzaju treści (np. dane i informacje) wprowadzone przez FCR do Systemu Teleinformatycznego, które są prezentowane przez FCR w ramach Portalu lub Podportali, w szczególności własne materiały informacyjne FCR, elementy graficzne, bez względu na ich charakter, formę zapisu i prezentacji (np. teksty, zdjęcia, materiały multimedialne);

12)         Wypowiedź Partnera – wszelkiego rodzaju treści (np. dane i informacje) wprowadzone przez Partnera do Systemu Teleinformatycznego, które są prezentowane przez Partnera w ramach Portalu lub Podportali, w szczególności własne materiały informacyjne Partnera, elementy graficzne, bez względu na ich charakter, formę zapisu i prezentacji (np. teksty, zdjęcia, materiały multimedialne);

13)         Wypowiedź Użytkownika – wszelkiego rodzaju treści (np. dane i informacje) wprowadzone przez Użytkownika do Systemu Teleinformatycznego, które są prezentowane przez Użytkownika w ramach Portalu lub Podportali bez względu na ich charakter, formę zapisu i prezentacji (np. teksty, zdjęcia, materiały multimedialne);

14)         Wzór umowy – ustalony pomiędzy FCR a Partnerem, zgodny z przyjętymi Standardami wzorzec umowy, która może być podpisywana pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem, regulująca wszelkie kwestie związane z daną Usługą sprzedaży produktów i usług przez Partnera na rzecz i zlecenie Użytkownika oraz szczegółowe warunki korzystania z Podportali związane z daną Usługą sprzedaży produktów i usług.

 

§ 2

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.             Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez FCR lub Partnerów usług drogą elektroniczną, ogólne zasady korzystania z Portalu i Podportali oraz zakres odpowiedzialności FCR.

2.             Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3.             Z treścią Regulaminu może się nieodpłatnie zapoznawać każda osoba, w szczególności każda osoba może wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych treść Regulaminu. Regulamin jest udostępniony na głównej stronie Portalu (pod odnośnikiem Regulamin) w formie pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub PDF).

4.             FCR może wydawać i stosować szczegółowe regulaminy dotyczące korzystania z Podportali lub Usług, które są udostępniane na stronach umożliwiających korzystanie z tych Podportali lub Usług. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Podportalu lub Usługi bez konieczności akceptacji regulaminu tego Podportalu lub Usługi.

5.             Poprzez fakt korzystania z Portalu lub Podportali lub Usług Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1.             Partnerem może być osoba (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania), która przeszła pozytywnie weryfikację FCR, zakończoną podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy FCR a Partnerem, i która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzi działalność gospodarczą według przyjętych przez FCR standardów. W szczególności Partnerami mogą być:

1)             firmy świadczące obsługę w zakresie wynajmu powierzchni lub obsługi administracyjnej,

2)             biura rachunkowe świadczące obsługę w zakresie księgowości lub płac lub kadr,

3)             kancelarie biegłych rewidentów,

4)             kancelarie prawnicze,

5)             firmy zajmujące się archiwizacją lub składowaniem dokumentacji,

6)             firmy zajmujące się świadczeniem doradztwa.

2.             Lista Partnerów wraz ze wskazaniem świadczonych przez każdego z Partnerów Usług (w postaci listy PKD każdego z Partnerów) stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.             W przypadku chęci nawiązania współpracy pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, Użytkownik, który chce nawiązać współpracę z danym Partnerem, może skontaktować się z Partnerem za pomocą Portalu (zakładka „Zgłoszenia”).

4.             W zakresie usług o charakterze standardowym (tj. takich których przedmiot nie wymaga dużej indywidualizacji) wzór umowy pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem stanowi:

1)             w przypadku obsługi wynajmu powierzchni lub obsługi administracyjnej, Załącznik nr 2A,

2)             w przypadku obsługi księgowej lub obsługi płacowej lub obsługi kadrowej Załącznik nr 2B,

3)             w przypadku archiwizacji lub składowania dokumentacji Załącznik nr 2C,

przy czym Partner zastrzega sobie zmianę każdego wzoru w zakresie jego dostosowania do indywidualnych potrzeb Użytkownika (klienta).

5.             W zakresie usług o charakterze bardzo zindywidualizowanym (np. usługi prawniczej lub usługi doradczej) Partner po konsultacji z Użytkownikiem przygotuje umowę dla danego Użytkownika, który ma być jego klientem.

6.             Użytkownikiem może być osoba (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania), która zarejestrowała się na Portalu i korzysta z Portalu lub Podportali na własny użytek lub w związku ze świadczeniem dla niej Usług przez któregokolwiek Partnera.

7.             Warunkiem świadczenia Usług przez Partnera na rzecz i zlecenie Użytkownika, w szczególności Usługi sprzedaży produktów i usług, jest podpisanie pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem umowy.

8.             Użytkownik może mieć podpisaną umowę z dowolną liczbą Partnerów, w zakresie tej samej lub różnych Usług pod warunkiem, że ze specyfiki danej Usługi nie wynika konieczność świadczenia tej Usługi tylko przez jednego Partnera.

 

§ 4

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 

1.             Osoba, która chce zostać Użytkownikiem pierwszy raz loguje się na Portal za pomocą:

1)             kodów startowych otrzymanych od FCR, którego ten Użytkownik jest klientem, tj. z którym ma podpisaną umowę dotyczącą Usługi sprzedaży produktów i usług;

2)             kodów startowych otrzymanych od Partnera, którego ten Użytkownik jest klientem tj. Partnera z którym ma podpisaną umowę dotyczącą Usługi sprzedaży produktów i usług.

2.             W momencie pierwszego logowania osoba, która chce zostać Użytkownikiem wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu oraz wypełnia formularz oraz wyraża zgodę na treści zawarte woświadczeniu. Brak zgody na postanowienia Regulaminu lub brak wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza lub nie wyrażenie zgody na treści zawarte w oświadczeniu powoduje brak dostępu do Portalu.

3.             Za zgodą Użytkownika Partner, którego Użytkownik jest klientem może wypełnić formularz za niego. W takim przypadku w trakcie pierwszej rejestracji wymagana jest jedynie akceptacja poprawności danych z formularza przez Użytkownika.

4.             Umowa pomiędzy FCR a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą wyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu oraz wypełnienia formularza oraz wyrażenia zgody na treści zawarte w oświadczeniu (moment dokonania ostatniej czynności).

5.             Umowa jest świadczona zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zgodnie z postanowieniami każdej z umów zawartych pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem.

6.             FCR zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i uruchomienia nowej wersji Usług w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny zmiany. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, staje się skuteczna w terminie wskazanym przez FCR, który nie może być krótszy niż 7 (siedem) dni od momentu udostępnienia na Portalu zmienionego Regulaminu.

7.             Użytkownik przy pierwszym logowaniu na Portalu, licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także korzystanie przez Użytkownika z Portalu lub Podportali lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy z FCR ze skutkiem natychmiastowym.

8.             Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać Umowę z FCR poprzez wypełnienie formularza wyrejestrowania, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych (nazwy / loginu i hasła). W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

9.             W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 7 zdanie trzecie lub § 4 ust. 8, przestaje obowiązywać, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, umowa (lub umowy) pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem w części dot. świadczenia usług przy pomocy Portalu lub Podportali.

10.         W przypadku rozwiązania Umowy z FCR Użytkownik traci dostęp do Portalu, ale dla celów dowodowych, w szczególności potwierdzenia świadczonych Usług, profil Użytkownika pozostaje w Portalu.

 

§ 5

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZY UŻYCIU PORTALU I PODPORTALI

 

1.             Umowa reguluje wszelkie kwestie związane z daną Usługą sprzedaży produktów i usług świadczoną przez Partnera na rzecz i zlecenie Użytkownika, w tym kwestie sposobu wykorzystania Portalu lub Podportali w tym celu (np. jako narzędzie do komunikacji).

2.             Umowa zawiera oświadczenie Użytkownika o wyrażeniu zgody na Regulamin oraz wyrażeniu zgody na wypełnienie formularza oraz wyrażeniu zgody na treści zawarte w oświadczeniu, które to zgody są potwierdzane przez Użytkownika przy pierwszym logowaniu się na Portal lub Podportal.

3.             Użytkownik ma dostęp do Treści Portalu znajdującej się na stronie głównej Portalu oraz tej części Podportali, która jest związana z Usługą sprzedaży produktów i usług świadczoną przez Partnera na rzecz i zlecenie Użytkownika w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem.

4.             Użytkownik nie ma dostępu do Treści Portalu dotyczących:

1)             innych Użytkowników;

2)             Partnerów nie świadczących Usług na rzecz i zlecenie Użytkownika, za wyjątkiem Usługi informacyjnej, Usługi reklamowej, Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i usług, w szczególności Wypowiedzi Partnerów o charakterze informacyjnym lub informacji handlowej.

5.             Partner posiada część uprawnień administratora koniecznych do wykorzystywania Portalu lub Podportali zgodnie z podpisaną pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem umową, w szczególności w zakresie bazy swoich klientów (Użytkowników).

6.             Partner nie ma dostępu do:

1)             bazy klientów (Użytkowników) FCR oraz innych Partnerów;

2)             Treści Portalu dotyczących Użytkownika, które nie dotyczą Usługi sprzedaży produktów i usług, świadczonej przez Partnera na rzecz i zlecenie Użytkownika w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem, chyba że Użytkownik mu na to zezwoli lub ze specyfiki świadczenia danej Usługi wynika konieczność dostępu do tej treści;

3)             Treści Portalu dotyczących innych Partnerów, za wyjątkiem Treści Portalu związanych z faktem, że Partner jest również Użytkownikiem, w tym klientem FCR lub innego Partnera.

7.             FCR jako administrator danych, w tym danych osobowych, oraz administrator Portalu ma dostęp do wszystkich baz danych.

 

§ 6

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 

1.             FCR gwarantuje Użytkownikowi prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą, oraz w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych, w tym danych osobowych Użytkowników.

2.             W celu uzyskania pełnego dostępu do Portalu, Podportali oraz Usług konieczne jest dokonanie przez Użytkownika rejestracji.

3.             FCR oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji FCR gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego Użytkownika z Systemem Teleinformatycznym FCR, Portalem, Podportalami i Usługami, w szczególności: informacje dotyczące komputera i logowania (tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie) oraz dane na temat statystyki (m.in. oglądalność, ruch do i z poszczególnych Podportali). Opisane w zdaniu poprzedzającym działania mają na celu udoskonalenie Portalu oraz dostosowywania go do potrzeb Partnera i Użytkownika.

4.             Dane Użytkowników wykorzystuje się w celach wskazanych w treści oświadczenia oraz w następujących celach:

1)             świadczenia Usług,

2)             informowania o Usługach FCR, Partnerów i osób trzecich,

3)             prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Użytkownika na tego typu działania,

4)             pomiaru i ulepszania Usług.

5.             W zakresie świadczenia niektórych Usług FCR zbiera i przetwarza wspólnie z Partnerami, dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi oraz dane osobowe (w zakresie danych jednoosobowych działalności gospodarczych).

6.             Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadkach:

1)              po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika (jeżeli wykracza to poza zgodę zawartą w oświadczeniu), w celu świadczenia danej Usługi;

2)              w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników aktualnym i potencjalnym Partnerom.

7.             FCR zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych, także innych niż w formularzu, danych. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dane, w tym dane osobowe, będą gromadzone i wykorzystywane przez FCR zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, a administratorem tych danych, w tym danych osobowych będzie FCR, chyba że szczegółowe regulaminy dotyczące korzystania z Podportali lub Usług będą stanowić inaczej.

8.             Użytkownik ma prawo do:

1)             wglądu w swoje dane, w tym osobowe,

2)             poprawiania swoich danych osobowych,

3)             wniesienia żądania o zaprzestanie wykorzystywania swoich danych, w tym danych osobowych, z zastrzeżeniem, że jeśli dane, w tym dane osobowe, których dotyczy wspomniane żądanie są niezbędne do świadczenia danej Usługi to wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez FCR, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

9.             FCR zastrzega, że w przypadku zgłaszania FCR problemów związanych z korzystaniem z Portalu, Podportali lub Usług, Użytkownik zobowiązany będzie do podania określonych danych, w tym danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa FCR do przechowywania kopii takiej korespondencji.

 

§ 7

WARUNKI TECHNICZNE

 

1.             FCR nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że prawidłowe korzystanie z Portalu lub Podportali lub Usług będzie możliwe przy użyciu każdej kombinacji popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych.

2.             FCR informuje, że minimalne wymagania techniczne umożliwiające:

1)             Partnerowi korzystanie z Portalu lub Podportali lub Usług to:

a.             hardware,

b.             połączenie z siecią Internet z prędkością łącza min. 1 Mb,

c.             przeglądarka internetowa min. Mozilla Firefox wersja 10.0 lub inna o analogicznych parametrach (zalecany Google Chrome zaktualizowany do najnowszej wersji),

d.            włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies,

e.             inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Portali lub Podportali lub Usług;

2)             Użytkownikowi korzystanie z Portalu lub Podportali lub Usług to:

a.             hardware,

b.             połączenie z siecią Internet z prędkością łącza min. 1 Mb,

c.             przeglądarka internetowa min. Mozilla Firefox wersja 10.0 lub inna o analogicznych parametrach (zalecany Google Chrome zaktualizowany do najnowszej wersji),

d.            włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies,

e.             inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Portali lub Podportali lub Usług.

3.             FCR zastrzega, że możliwość korzystania z poszczególnych Podportali lub Usług może być uzależniona od spełnienia innych wymagań technicznych, o których Partner lub Użytkownik informowany jest w szczegółowych regulaminach dotyczących korzystania z Podportali lub Usług, które są udostępniane na stronach umożliwiających korzystanie z tych Podportali lub Usług.

 

§ 8

ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH

 

1.             Wypowiedzi Partnera lub Wypowiedzi Użytkownika nie mogą mieć charakteru bezprawnego.

2.             Wypowiedzi Partnera lub Wypowiedzi Użytkownika nie mogą prezentować treści:

1)             naruszających prawo, w szczególności materiałów o charakterze rasistowskim, pornograficznym, zawierających treści uważane powszechnie za wulgarne lub obraźliwe;

2)             popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację (m.in. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, orientację seksualną);

3)             naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa do wizerunku lub inne dobra osobiste innych osób (m.in. FCR, Partnerów, Użytkowników);

4)             naruszających lub mogących naruszyć prawa do firmy, znaków towarowych, oznaczeń (m.in. przedsiębiorstwa, pochodzenia towarów lub usług),

5)             nawołujących do popełnienia czynu zabronionego (w szczególności przestępstwa) lub naruszenia praw innych osób, lub też mogących stanowić pomoc przy popełnieniu czynu zabronionego (w szczególności przestępstwa) lub naruszeniu praw innych osób;

6)             stanowiących oprogramowanie komputerowe służące do obchodzenia zabezpieczeń technicznych utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, lub też oprogramowanie komputerowe, które zostało zaprojektowane lub przystosowane w celu umożliwienia korzystania z usług chronionych opartych lub polegających na dostępie warunkowym;

7)             stanowiących oprogramowanie komputerowe mogące służyć do włamań komputerowych, bezprawnego uzyskania informacji przekazywanych w sieciach informatycznych, zakłócenia pracy systemów informatycznych lub uniemożliwia przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych w systemach informatycznych, bezprawnego niszczenia danych (m.in. wirusy, „konie trojańskie”).

3.             Partner wprowadzając Wypowiedź Partnera lub Użytkownik wprowadzając Wypowiedź Użytkownika do Systemu Teleinformatycznego oświadcza, że:

1)             w przypadku, gdy dana treść lub jej fragment stanowi utwór lub przedmiot praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ((Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), to jest on twórcą takiego utworu (przedmiotu praw pokrewnych) oraz przysługują mu autorskie prawa majątkowe do takiego utworu (przedmiotu praw pokrewnych),

2)             w przypadku, gdy dana treść lub jej fragment stanowi dobro chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa lub też przedmiot praw własności przemysłowej, to posiada on stosowne uprawnienie na eksploatację takiego dobra w zakresie pozwalającym na jego wprowadzenie, przechowywanie i prezentację w ramach Portalu,

3)             posiada zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnienia wizerunku oraz wszelkich danych osobowych znajdujących się w danej treści, a w szczególności prezentowanych w ramach Portalu,

4)             wyraża zgodę na oznaczenie wprowadzonych przez niego treści jego firmą.

4.             Partner lub Użytkownik nie mogą korzystać z Portalu lub Podportali lub Usług, w szczególności z Treści Portalu lub Wypowiedzi Użytkowników, w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania. W szczególności zabronione jest korzystanie z Portalu, Podportali oraz Usług w celu włamań komputerowych, destabilizacji pracy, poufności lub integralności Systemu Teleinformatycznego lub innych systemów należących do FCR lub Partnerów lub Użytkowników lub osób trzecich, a także naruszenia integralności lub poufności treści (np. danych i informacji) zgromadzonych w takich systemach. Partner lub Użytkownik może korzystać z Portalu wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością oraz instrukcjami FCR.

5.             FCR uprawniony jest do uniemożliwienia dostępu (blokady dostępu) do poszczególnych Wypowiedzi Partnera lub Wypowiedzi Użytkownika w przypadku:

1)             otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanej treści lub związanej z nimi działalności;

2)             uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia w jakikolwiek sposób wiadomości o bezprawnym charakterze Wypowiedzi Partnera lub Wypowiedzi Użytkownika.

6.             FCR zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Partnera lub Użytkownika o zamiarze blokady dostępu do poszczególnych Wypowiedzi Partnera lub Wypowiedzi Użytkownika. Zawiadomienie takie przesłane zostanie za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Partnera lub Użytkownika.

 

§ 9

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1.             FCR jest właścicielem wszelkich praw do Portalu i Podportali oraz jego wszystkich elementów, w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu, za wyjątkiem Wypowiedzi Partnerów i Wypowiedzi Użytkowników. Prawa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym podlegają ochronie prawnej.

2.             Treść Portalu w części, do której prawa autorskie przysługują osobom trzecim, FCR udostępnia na Portalu lub na Podportalach na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

3.             Wszelkie prawa do treści udostępnianych na Portalu lub Podportalach, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

4.             W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości przyjmuje się, iż korzystanie z Portalu przez Partnera lub Użytkownika nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów.

5.             W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości przyjmuje się, iż niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w Regulaminie, FCR zastrzega, że bez jej zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie Treści Portalu.

6.             Ingerowanie w Treść Portalu i Wypowiedzi Użytkowników, w szczególności modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody FCR, treści (np. danych i informacji) prezentowanych w ramach Portalu lub Podportali, bez względu na ich charakter, formę zapisu i prezentacji (np. teksty, zdjęcia, materiały multimedialne) może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw FCR lub innych osób (w tym Partnerów). Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Portalu, w tym treści o charakterze reklamowym.

 

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.             FCR nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność Wypowiedzi Partnera lub Wypowiedzi Użytkownika, jak również za ich przydatność dla określonych działań Partnera lub Użytkownika.

2.             FCR zastrzega, że korzystanie z Portalu lub Podportali odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Partnera lub Użytkownika.

3.             FCR nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu lub Podportali przebiegało będzie bez problemów (np. błędów, wad, usterek, przerw) oraz że Treść Portalu sprosta oczekiwaniom Partnera lub Użytkownika w zakresie merytorycznym, dokładności, kompletności lub przydatności uzyskanych informacji. Wyjątki od zasady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, muszą być wyraźnie sformułowane przez FCR.

4.             FCR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Partnera lub Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu lub Podportali, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie finansowym. Zasada, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy sytuacji, w której Wypowiedź FCR służyła do komunikacji z Użytkownikiem w zakresie Usługi sprzedaży produktów i usług Użytkownikowi przez FCR.

5.             FCR nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Partnera lub Użytkownika lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem treści (np. danych i informacji) zawartych na Portalu lub Podportalach. Zasada, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy sytuacji w której Wypowiedź FCR służyła do komunikacji z Użytkownikiem w zakresie Usługi sprzedaży produktów i usług Użytkownikowi przez FCR.

6.             FCR nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Portalu lub Podportalach w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

7.             FCR nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Partnera lub Użytkownika z Portalu lub Podportali w sposób sprzeczny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu lub regulaminów właściwych Usług.

 

§ 11

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1.             Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez FCR lub Partnerów lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2.             Reklamację można złożyć w formie elektronicznej (na adres email: reklamacja@fcenter.pl ) lub w formie pisemnej (na adres: Financial Center sp. z o.o. ul. Batorego 4/6, 31-135 Kraków).

3.             Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1)             nazwę Użytkownika,

2)             dokładny opis reklamacji, wraz z podaniem przyczyn reklamacji,

3)             dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem w zakresie reklamacji.

4.             Jeżeli podana w reklamacji treść (np. dane i informacje) wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji FCR zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.             FCR rozpoznaje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że FCR może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.             W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem:

1)             ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

2)             ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

3)             ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

4)             ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.),

5)             ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),

6)             ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.),

7)             ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

2.             Ewentualne spory wynikające z Regulaminu FCR, Partner i Użytkownik poddadzą rozstrzygnięciu sądu powszechnego w Krakowie.

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych, w tym danych osobowych, przez FINANCIAL CENTER sp. z o.o. z siedzibą ul. Batorego 4/6, 31-135 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209114, NIP 6762266610, REGON 356839712, z kapitałem zakładowym 50 000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach handlowych, marketingowych oraz związanych z rozwojem Portalu.

Nadto, wyrażam zgodę na otrzymywanie od FINANCIAL CENTER sp. z o.o. oraz Partnerów FINANCIAL CENTER sp. z o.o., w tym:

-                 Kancelarię Prawniczą Brodowicz, Ząber & Wspólnicy sp. k. z siedzibą ul. Batorego 4/4, 31-135 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285122, NIP 6762354716, REGON 120513755,

-                 Kancelarię Biegłego Rewidenta – Anna Kuza i Wspólnicy sp. k. z siedzibą ul. Batorego 4/6, 31-135 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427758, NIP 6762457379, REGON 122618599,

-                 Krakowską Korporację Finansową sp. z o.o. z siedzibą ul. Batorego 4/6, 31-135 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259609, NIP 6762333588, REGON 120303058, z kapitałem zakładowym 50 000 zł,

informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Ww. dane, w tym dane osobowe, udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawienia oraz zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem bazy jest FINANCIAL CENTER sp. z o.o. z siedzibą ul. Batorego 4/6, 31-135 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209114, NIP 6762266610, REGON 356839712, z kapitałem zakładowym 50 000 zł.

 

 

FORMULARZ

 

L.p.

Rodzaj danych

Dane

1

Nazwa Firmy

 

2

NIP

 

3

REGON

 

4

KRS[1] / PESEL[2]

 

5

Adres siedziby

 

6

Adres e-mail

 

7

Telefon stacjonarny

 

8

Telefon komórkowy

 

9

Faks

 

 

Wiersze o numerach 1 do 6 są wierszami zawierającymi pola obowiązkowe do wypełnienia. Wiersze o numerach 7 do 9 są wierszami zawierającymi pola nieobowiązkowe do wypełnienia.

Ww. dane, w tym dane osobowe, udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawienia oraz zaprzestania ich przetwarzania.

 

 

 

 

 
[1] KRS wypełniają spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna.

[2] PESEL wypełniają jednoosobowe działalności gospodarcze.